Audicions 2016

Audicions d'accés a les orquestres de la JONC

Bases

NOTA: Les properes audicions d’accés a les orquestres de la JONC seran del 9 al 23 d’octubre de 2016.

Inscriu-te aquí: butlleta d’inscripció 

Qui s’hi pot presentar?

Aquesta convocatòria va adreçada a totes aquelles persones que hagin nascut o visquin a Catalunya i també les que hi estiguin vinculades per motius d’estudis o de residència en l’actualitat.

Els joves músics que no reuneixin aquests requisits podran presentar-s’hi assolint, si s’escau, la condició de convidat.

Els aspirants que siguin nomenats membres titulars per primera vegada gaudiran d’un  primer període de 2 anys de permanència, excepte en els casos en què la Comissió Artística consideri convenient que sigui d’un. Després d’aquest primer període podran renovar la titularitat anualment mitjançant noves audicions, fins a l’edat màxima establerta (25 anys per la JONC i 19 anys per la JONC Alevins).

JONC Alevins:

-      Per presentar-s’hi per primera vegada cal tenir com a màxim 18 anys. Un cop s’és membre titular es pot renovar fins els 19 anys.

-      Cal presentar una obra d’estil clàssic (de 1730 a 1830) i tenir preparats els passatges d’orquestra de l’instrument corresponent que hi ha a la pàgina web.

JONC:

-      Per presentar-s’hi per primera vegada cal tenir com a màxim 23 anys. Un cop s’és membre titular es pot renovar fins els 25 anys.

-      Cal presentar una obra d’estil clàssic (de 1730 a 1830) i tenir preparats els passatges d’orquestra de l’instrument corresponent que hi ha a la pàgina web.

Observacions:

- En el cas d’instruments que no compten amb repertori clàssic (com la tuba, l’arpa o d’altres)  es podrà presentar una obra que no sigui d’aquest estil, però cal que abans feu arribar a la JONC la vostra proposta.

- Els aspirants de percussió no podran presentar obres per a set de percussió, ni amb acompanyament de piano (es disposarà del següent instrumental: xilòfon, marimba, timbales, caixa i plats)

- Totes les proves de percussió, piano i arpa (JONC i JONC Alevins) tindran lloc a Barcelona.

- Els candidats podran disposar d’un pianista acompanyant facilitat per la JONC però han de dur les partitures de l’obra de lliure elecció que interpretaran.

- En el cas d’instruments amb molts candidats inscrits, el tribunal pot decidir realitzar rondes eliminatòries.

- L’organització de la JONC es reserva la possibilitat de modificar els horaris i/o llocs de les audicions si les circumstàncies ho requerissin.

- En el cas de la no assistència a les proves sense previ avís, es perdrà el dret de participar a les audicions de l’any següent.

- Els resultats es penjaran al web de la JONC quan s’hagin acabat les audicions.

 

REALITZACIÓ DE LES AUDICIONS

Tots els aspirants a la JONC faran les proves a Barcelona. Els aspirants a la JONC Alevins ho podran fer a Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona.

Les dates de les audicions seran del 9 al 23 d’octubre de 2016. Més endavant concretarem els dies i llocs de cada instrument.

 

Tots els aspirants a les audicions hauran d’inscriure’s on-line, de l’1 de juliol al 2 d’octubre  de 2016. Passats uns dies d’aquesta data es publicarà a la pàgina web un llistat amb els horaris de les proves.

  • Comparteix: