Audicions

Bases 2023


Enllaç per a la inscripció: https://joncmusics.cat/audicions/

Inscripcions obertes entre l’1 de juliol i el 8 d’octubre de 2023


QUÈ ÉS LA JONC?

La Jove Orquestra Nacional de Catalunya neix el setembre de 1993 amb el nom de Jove Orquestra Simfònica de Catalunya (JOSC) i el 1999 passa a anomenar-se JONC. El projecte va ser dirigit per Josep Pons des de la seva fundació fins a l’any 2001, any en què Manel Valdivieso n’agafa el relleu com a director artístic.

L’any 1999 es constitueix la Fundació JONC per aglutinar el nombre creixent d’iniciatives que en el seu si van prenent forma. El seu Patronat està integrat per diversos representants de la Generalitat de Catalunya, del cercle cultural i musical català.

Des del seu naixement, els objectius principals de la JONC han estat facilitar una formació orquestral integral als joves músics del nostre país complementant la tasca que en aquest terreny es desenvolupa als conservatoris i centres superiors, i col·laborar activament en la seva inserció professional. Així mateix, s’ha vetllat per oferir un producte cultural de la màxima qualitat, tot apropant-lo a tots els públics, amb una clara vocació social i pedagògica.

Per a fer possible aquests objectius, l’activitat de la JONC es desenvolupa mitjançant encontres de treball, concerts simfònics i de cambra adreçats al públic en general i a col·lectius amb necessitats especials, preparació de material didàctic, classes, conferències, etc.

La Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya inclou dos orquestres diferents, a les quals s’hi accedeix per audició pública.


QUI S’HI POT PRESENTAR?

Aquesta convocatòria va adreçada a totes aquelles persones que hagin nascut o visquin a Catalunya i també les que hi estiguin vinculades per motius d’estudis o de residència en l’actualitat. Els joves músics que no reuneixin aquests requisits podran presentar-s’hi assolint, si s’escau, la condició de convidat.

Els aspirants que siguin nomenats membres titulars per primera vegada gaudiran d’un  primer període de 2 anys de permanència, excepte en els casos en què la comissió artística consideri convenient que sigui d’un. Després d’aquest primer període podran renovar la titularitat anualment mitjançant noves audicions.

JONC Alevins

Per presentar-s’hi per primera vegada cal tenir com a màxim 18 anys. Un cop s’és membre titular es pot renovar fins els 19 anys.

Cal presentar una obra d’estil clàssic (de 1730 a 1830) i tenir preparats els passatges d’orquestra de l’instrument corresponent que hi ha a la pàgina web. S’estableixen dos passatges obligatoris per a cada instrument i un de lliure elecció, a part dels específics dels instruments complementaris.

JONC

Per presentar-s’hi per primera vegada cal tenir com a màxim 23 anys. Un cop s’és membre titular es pot renovar fins els 25 anys.

Cal presentar una obra d’estil clàssic (de 1730 a 1830) i tenir preparats els passatges d’orquestra de l’instrument corresponent que hi ha a la pàgina web. S’estableixen dos passatges obligatoris per a cada instrument i un de lliure elecció, a part dels específics dels instruments complementaris.


Enllaços als passatges

Llistat de passatges JONC. Els obligatoris estan marcats en negreta.

Llistat de passatges JONC Alevins. Els obligatoris estan marcats en negreta.

Passatges JONC i JONC Alevins


OBSERVACIONS

-Les audicions seran presencials. En cas de no poder assistir el dia de l’audició, es pot enviar una gravació. S’ha de fer la inscripció igualment i enviar un correu a jonc@jonc.cat informant-ho. La gravació ha de ser amb tots els passatges seguits. L’obra ha d’anar amb acompanyament de piano.  La gravació ha d’arribar a la JONC com a molt tard tres dies abans del dia de tribunal de l’instrument corresponent.

– En el cas d’instruments que no compten amb repertori clàssic (com la tuba, l’arpa o d’altres)  es podrà presentar una obra que no sigui d’aquest estil, però cal que abans feu arribar a la JONC la vostra proposta.

– Els aspirants de percussió no podran presentar obres per a set de percussió, ni amb acompanyament de piano. Es disposarà del següent instrumental: xilòfon, marimba, timbales, caixa i plats.

– Totes les proves de percussió, piano i arpa (JONC i JONC Alevins) tindran lloc a Barcelona.

– Els candidats podran disposar d’un pianista acompanyant facilitat per la JONC però han de dur les partitures de l’obra de lliure elecció que interpretaran.

– En el cas d’instruments amb molts candidats inscrits, el tribunal pot decidir realitzar rondes eliminatòries.

– L’organització de la JONC es reserva la possibilitat de modificar els horaris i/o llocs de les audicions si les circumstàncies ho requerissin.

– En el cas de la no assistència a les proves sense previ avís, es perdrà el dret de participar a les audicions de l’any següent.

– Els resultats es penjaran al web de la JONC quan s’hagin acabat totes les audicions.


Realització de les audicions

Tots els aspirants a la JONC faran les proves a Barcelona.

Els aspirants a la JONC Alevins podran fer les proves a Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona, excepte percussió, arpa i piano, que només podran anar a Barcelona.

Veure llocs i dates