Audicions

Bases 2021


Inscripcions obertes de l’1 de juliol al 9 d’octubre de 2021

Inscriu-te aquí: joncmusics.cat/audicions


QUÈ ÉS LA JONC?

La Jove Orquestra Nacional de Catalunya neix el setembre de 1993 amb el nom de Jove Orquestra Simfònica de Catalunya (JOSC) i el 1999 passa a anomenar-se JONC. El projecte va ser dirigit per Josep Pons des de la seva fundació fins a l’any 2001, any en què Manel Valdivieso n’agafa el relleu com a director artístic.

L’any 1999 es constitueix la Fundació JONC per aglutinar el nombre creixent d’iniciatives que en el seu si van prenent forma. El seu Patronat està integrat per diversos representants de la Generalitat de Catalunya, del cercle cultural i musical català.

Des del seu naixement, els objectius principals de la JONC han estat facilitar una formació orquestral integral als joves músics del nostre país complementant la tasca que en aquest terreny es desenvolupa als conservatoris i centres superiors, i col·laborar activament en la seva inserció professional. Així mateix, s’ha vetllat per oferir un producte cultural de la màxima qualitat, tot apropant-lo a tots els públics, amb una clara vocació social i pedagògica.

Per a fer possible aquests objectius, l’activitat de la JONC es desenvolupa mitjançant encontres de treball, concerts simfònics i de cambra adreçats al públic en general i a col·lectius amb necessitats especials, preparació de material didàctic, classes, conferències, etc.

La Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya inclou dos orquestres diferents, a les quals s’hi accedeix per audició pública.


QUI S’HI POT PRESENTAR?

Aquesta convocatòria va adreçada a totes aquelles persones que hagin nascut o visquin a Catalunya i també les que hi estiguin vinculades per motius d’estudis o de residència en l’actualitat. Els joves músics que no reuneixin aquests requisits podran presentar-s’hi assolint, si s’escau, la condició de convidat.

Els aspirants que siguin nomenats membres titulars per primera vegada gaudiran d’un  primer període de 2 anys de permanència, excepte en els casos en què la comissió artística consideri convenient que sigui d’un. Després d’aquest primer període podran renovar la titularitat anualment mitjançant noves audicions.

JONC Alevins

Per presentar-s’hi per primera vegada cal tenir com a màxim 18 anys. Un cop s’és membre titular es pot renovar fins els 19 anys.

Cal presentar una obra d’estil clàssic (de 1730 a 1830) i tenir preparats els passatges d’orquestra de l’instrument corresponent que hi ha a la pàgina web. S’estableixen dos passatges obligatoris per a cada instrument i un de lliure elecció, a part dels específics dels instruments complementaris.

Podeu trobar els llistats de passatges aquí. Els obligatoris estan marcats en negreta.

JONC

Per presentar-s’hi per primera vegada cal tenir com a màxim 23 anys. Un cop s’és membre titular es pot renovar fins els 25 anys.

Cal presentar una obra d’estil clàssic (de 1730 a 1830) i tenir preparats els passatges d’orquestra de l’instrument corresponent que hi ha a la pàgina web. S’estableixen dos passatges obligatoris per a cada instrument i un de lliure elecció, a part dels específics dels instruments complementaris.

Podeu trobar els llistats de passatges aquí. Els obligatoris estan marcats en negreta.


OBSERVACIONS

– Nota important: aquest any les audicions s’hauran de fer online mitjançant l’enviament de vídeos.

– En el cas d’instruments que no compten amb repertori clàssic (com la tuba, l’arpa o d’altres)  es podrà presentar una obra que no sigui d’aquest estil, però cal que abans feu arribar a la JONC la vostra proposta.

– Els aspirants de percussió no podran presentar obres per a set de percussió, ni amb acompanyament de piano.


AUDICIONS ONLINE

Les audicions d’accés a les orquestres de la JONC pel curs 2021-2022 es faran de manera no presencial.

El procediment és el següent:

– Inscriure’s a joncmusics.cat/audicions

– Fer la gravació dels passatges i pujar-la en mode ocult a Youtube*

– Enviar l’enllaç a jonc@jonc.cat


*Instruccions per fer la gravació:

– Dir el nom, edat i orquestra a la que us presenteu al principi del vídeo.

– Gravar els passatges tots seguits en una sola presa i el concert en una altra presa.

– Les gravacions han d’enviar-se sense tractament acústic.

– Pel que fa al concert, podeu gravar només el 1r moviment fins a l’exposició.

– Pel que fa als passatges, heu de gravar els dos obligatoris i un de lliure elecció dels llistats següents.


Passatges JONC

https://www.jonc.cat/wp-content/uploads/Llistat-passatges-audicions-2021-JONC.pdf

Passatges JONC Alevins

https://www.jonc.cat/wp-content/uploads/Llistat-passatges-audicions-2021-JONC-Alevins.pdf


– Per pujar el vídeo en mode privat podeu fer-ho així:

o Inicieu sessió a Youtube (necessiteu un compte gmail. Si no en teniu, l’hauríeu de crear)

o A l’extrem superior dret, feu clic a CREA – Penja un vídeo.

o Seleccioneu el fitxer que voleu penjar.

o A dalt a la dreta cliqueu on hi posa “Visibilitat” i seleccioneu Privat.

o Deseu el vídeo i copieu l’enllaç.


Termini de recepció de vídeos

Podeu enviar l’enllaç de la gravació fins el dia 9 d’octubre de 2021.


Realització de les audicions

Els vídeos seran visualitzats per part dels tribunals corresponents del 15 al 25 d’octubre de 2021.

Passats uns dies es penjaran els resultats al web de la JONC.